چارت سازمانی آذرپارک

نام سمت سازمانی
علیرضا میدانی مدیر عامل
بابک میدانی قائم مقام (مدیر فنی)
اتابک میدانی جانشین (مدیر اجرائی)
میرچوپان حراست
محمد نجفی مسئول مالی
خانم علیاری حسابدار
امیر اسکندری مسئول پشتیبانی
عباس باغبان تیم فنی
بهزاد شیریندلی تیم فنی
باغبان بازرس
جوادزاده بازرس
رضایی بازرس
اسماعیلیان بازرس
رضا زاده بازرس
جمالی بازرس ویژه
آقا زاده بازرس ویژه
سرایی بازرس
آقا نژاد بازرس
قربانی بازرس